Kniha hostů
Příspěvků: 13
Autor: Oldřich Čepelka | vloženo: 22.08.2011 | 12:40:41 | IP : 193.86.143.142K postavení MAS po r. 2013


Nedávno přišel do 112 MAS dotazník od L. Krumpholcové a O. Čepelky. V něm byla otázka D, která zní:

Představte si, že do roku 2014 (pro nové programové období) budou vznikat regiony s 50 – 200 tisíci obyvateli, včetně velkých měst. Vznikne obdoba MAS – mezisektorové místní rozvojové společenství (MRS). MRS připraví tematicky komplexní strategii rozvoje tohoto regionu a bude ji financovat z různých evropských fondů (EAFRD, ESF, ERDF = investiční Evropský fond regionálního rozvoje). Právě tato varianta se nyní v Evr. komisi zvažuje. Dosavadní MAS se tu může stát jedním z žadatelů, anebo se přeměnit (rozšířit) na MRS.

1. Měli byste v MAS zájem stát se základem MRS? Jaké výhody a jaké nevýhody by měl vznik MRS a celá tato koncepce?
2. Jak by měla MRS vzniknout? Kdo by měl být členem jeho řídícího orgánu?
3. Které aktivity by MRS muselo vykonávat? Jaký personál, organizaci a režijní výdaje by MRS muselo mít?

„Představte si, že…“ neznamená, že to skutečně nastane nebo že to navrhuje O. Čepelka. Pouze že se tato varianta v Evr. komisi zvažuje (i když to třeba ještě vedoucí pracovníci na ministerstvech nevědí, jde totiž o neoficiální informaci). Účelem dotazu tudíž bylo a) přinést MASkám základní informaci o této eventualitě co nejdříve, b) umožnit jim posoudit výhody a nevýhody, c) získat jejich názory a argumenty pro i proti. V duchu hesla, že když si nevytvoříme svou budoucnost sami a jak chceme, tak nám ji vytvoří někdo jiný a jak chce on. Což platí od využití fondů EU až po manželství.

♠ ♠ ♠

A teď, wo co gou:

V červnové dokumentaci Evr. komise (EK ) k rozpočtu na období 21014-20 se o MAS nehovoří vůbec a o rozvoji venkova pouze ojedinělými zmínkami v textu – není mu věnována žádná kapitola ani podkapitola. Neobjevuje se ani v titulcích – v rozpočtu je kapitola „Zemědělství“ , nikoliv např. „Rozvoj venkova“ nebo „Zemědělství a venkov“. Atd. Hodně bude záležet na znění tzv. Partnerské smlouvy mezi EK a členskou zemí (začne se projednávat od ledna) a hlavně na té členské zemi.

Jednoduše: Co si místní akční skupiny a jejich příznivci v ČR vyjednají, vylobují, vybojují, to budou mít. Co si nevyjednají, nevylobují, to mít nemusí. Protože k žádoucí budoucnosti bude třeba projevit žádoucí aktivitu.

Co se dá konkrétně dělat?

1. S představiteli MZe je třeba vést trvalý dialog o potřebnosti MAS pro rozvoj venkova. Bylo by dobré ukázat, že MAS v řadě jiných zemí, přes které například šly veškeré peníze pro osu III, se rovněž ukázaly jako životaschopné a budou zřejmě pokračovat. Cíl: Udržet aspoň dosavadní stav, anebo ho vylepšit (např. převzít financování celé III. osy, která by se musela implementovat metodou Leader).

2. Lidé v Evr. komisi zvažují určité rozšíření principů metody Leader (mám-li to takhle zjednodušit) na všechny regiony, i městské. To by samo o sobě neznamenalo zánik MAS (proč taky), ale a) jednak by to mohlo oslabit jejich pozici (bezprostředním poskytovatelem grantů budou orgány, které vzniknou při regionech, tedy hlavně složené ze zástupců větších měst, politiků apod.), b) jednak by MAS nevyužily naprosto jedinečnou příležitost, totiž stát se poskytovateli ne už pár miliónů, ale spíše stovek miliónů (a v ČR v součtu X miliard) Kč už zdaleka nejen na to, co smějí rozdělovat dnes, ale na nejrůznější potřeby v podpoře podnikání, v sociálních službách, ve vzdělávání, v rozvoji obcí apod. Ano, je pravda, že by tato situace zcela zásadně změnila práci MAS, resp. toho nového, mezisektorového regionálního uskupení. Už by to nebylo v malém a na vlastním dvorku, šlo by o velkou odpovědnost, velké peníze, velký vliv atd. – Vždy zdůrazňuji, že jde jen o jeden z možných scénářů, o možnost, která vůbec nemusí nastat. Ale protože to EK zřejmě nechá na členských zemích, tak jde o to, zda MAS chtějí nebo nechtějí o tuto možnost usilovat. Jestliže usilovat nebudou, tak se nemusí naplnit vůbec, anebo se naplní bez nich. Bez MAS. Ty by se v krajním případě mohly stát pouhými žadateli u nově vzniklých partnerství. Ale nic z toho není jisté, nic není již schválené, nic není neodvratné. Je pouze třeba, aby se MAS a jejich představitelé (NS MAS) rozhodli, zda se budou o tuto možnost zajímat, nebo ne. Kdyby ne, bude se to vyvíjet bez nich, ale pak nevíme, k jakému konkrétnímu řešení… Když ano, tak je dobré celou věc sledovat, studovat, formulovat, projednávat. Myslím, že lidé ve vedení NS MAS to již dělají.

♠ ♠ ♠

Kritici tomu nevěří, ale záměr Evr. komise je pořád ještě v souladu s Národním strategickým plánem Leader, který letos NS MAS přijala.

Podívejme se na dokument Národní strategický plán Leader 2014+, který přijala NS MAS. V rozšířené verzi 11 z ledna 2011 se hned na začátku píše: „V plánovacím období 2014 ‐ 2020 navrhujeme, aby se metoda LEADER stala součástí všech operačních programů, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru a aby tyto programy začlenily místní akční skupiny jako nedílnou součást své implementační struktury jako efektivní zástupce venkovských společenství.“ – To odpovídá myšlence rozvíjené v Evropské komisi a formulované naší otázkou D! (Samozřejmě dokument NS MAS se nechtěl zabývat městy, na něž však myslí lidé v DG Regio a Employment a myšlenku partnerství proto hodlají uplatnit i ve městech.)

Nebo (str. 7): „Vzhledem k prokazatelným výhodám metody LEADER navrhujeme, aby rozvojové programy, kterými se budou v letech 2014-20 implementovat politiky Evropského společenství, v daleko větší míře využívaly postupy založené na metodě LEADER. Konkrétně navrhujeme, aby se touto metodou realizovalo 50% prostředků programu, odpovídajícího dnešnímu Programu rozvoje venkova, a to v tematických oblastech odpovídajících dnešní III. a IV. Ose. Dále navrhujeme, aby všechny ostatní operační programy, které plní cíle na venkově a mohou zde mít příjemce (malé obce, venkovské školy, mikro-, malé a střední podnikatele, neziskové organizace apod.), obsahovaly zvláštní osu, realizovanou metodou LEADER, a vyčlenily na ni 10-25% prostředků.“ Pokud se nástroj subregionálních partnerství schválí (to závisí i na vás) a pokud se MAS v převážně venkovských oblastech stanou jejich základem (to taky závisí i na vás), není důvod, proč by nemohly poskytovat nikoliv milióny korun jako dosud, ale stovky miliónů. Samozřejmě, se zásadní přestavbou a rozšířením činnosti. Nová budova, profesionální úřad (vaše vlastní RRA?), mnohem větší odpovědnost. Chápu, že to každý nemusí chápat nebo nemusí chtít nebo nemusí umět. Ona to také nebude povinnost, pouze nabídka.

♠ ♠ ♠

Kdo si chce prohlédnout některé dosavadní podklady v angličtině, tak posílám pár odkazů a výtahů z ofic. dokumentace Evr. komise.

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/SEC-868_en.pdf
Tady je hlavní pracovní materiál, který používá EK a jeho jednotlivé útvary při přípravě nového období. Tak mi tu najděte kapitolu o rozvoji venkova a o podpoře partnerství typu Leader. Není.

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/MFF_COM-2011-500_Part_II_en.pdf
Odtud vám ocituji pár úryvků, ze kterých si lze dát dohromady, to, co je obsahem otázky D pro MAS (v nedávno poslaném dotazníku) a co bych zestručnil takto:

Pro období 2014-20 se zvažuje: Projekty na subregionální (nižší než kraje?) a místní úrovni lze s výhodou implementovat v jiném režimu než projekty regionální a národní. Zástupci DG Regio, Employment, Agri a Mare publikovali poprvé 13. dubna 2011 jednotný koncepční návrh, z něhož vyjímáme (jde o pracovní variantu, která nemusí být schválena):

1. vznikne společný strategický rámec pro využití ESF, ERDF, EAFRD a EFF a sladění jejich pravidel,
2. v přirozených územních celcích (patrně menších než kraje) budou iniciativou zdola vytvářena subregionální mezisektorová partnerství, a to ve všech oblastech (venkovských i městských), které potřebují a mohou získat podporu,
3. tato partnerství vypracují tématicky komplexní (integrovanou) strategii rozvoje regionu,
4. realizaci této strategie budou partnerství financovat s pomocí všech fondů.

Toto řešení:
• je důsledným využitím zkušeností s programy typu LEADER a se zkušenostmi MAS,
• znamená decentralizaci rozhodování a financování potřeb žadatelů,
• změní způsob financování potřeb na místní a subregionální úrovni včetně přebudování dosavadních implementačních struktur,
• využívá podobný mechanismus, jaký je již dnes vyhrazen příjemcům globálních grantů,
• výrazně posiluje princip partnerství, a to v mezisektorovém pojetí (rozhodovacím orgán bude tvořen zástupci podnikatelského a neziskového sektoru, veřejné správy, příp. dalších subjektů).

To byly moje formulace a teď část podkladů z výše citovaného dokumentu (II. část návrhu rozpočtu) – pardon, je to anglicky, jen poznámky tam dělám česky:

Jde o dokument: Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the regions. A Budget for Europe 2020 - Part II: Policy fiches {SEC(2011) 867 final} {SEC(2011) 868 final} z 29. 6. 2011

k rozvoji venkova (EAFRD): To maximise the synergies between rural development policy and the EU's other territorial development funds, the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) will be incorporated in the Partnership Contracts between the Commission and each Member State. These contracts will be linked to the objectives of the Europe 2020 strategy and the National Reform Programmes. They will set out an integrated strategy for territorial development supported by all of the relevant EU structural funds, including rural development. They will include objectives based on agreed indicators, strategic investments and a number of conditionalities. (str. 5)

k územní soudržnosti (ERDF): The ERDF supports regional and local development by co-financing investments in R&D and innovation; climate change and environment; business support to SMEs; services of general economic interests; telecommunication, energy and transport infrastructures; health, education and social infrastructures; and sustainable urban development. (str. 25) – tady vidíte vlastně část předmětu působení reg. partnerství

Member States will in the future be encouraged to use multi-fund programmes with common processes for preparation, negotiation, management and implementation, in particular where the need for improved coordination of human capital and infrastructure investments is greatest.
Where appropriate, a "lead fund" will be established, linked to the policy domain(s) of the programme. The lead fund's interventions would be complemented by interventions from the other structural funds so to ensure coherent support for the different thematic objectives under cohesion policy. (str. 26)

k ochraně životního prostředí: In addition to the mainstreaming of climate action and environment objectives, the Commission proposes to continue the LIFE+ programme and to align it more closely to the Europe 2020 objectives, including a larger share of climate actions. … It will contribute to bottom-up climate action, both for developing capacity building projects at local/regional levels and for supporting private actors in testing small-scale low carbon and adaptation technologies, especially by SMEs. (str. 14)

Předpokládá se rovněž administrativní zjednodušování pomoci: More use will be made of simplified cost options, in particular for small projects, thereby reducing the administrative burden on Member States and regions and facilitating access to funding for local initiatives. (str. 35)

The Partnership Contracts with Member States, together with the CSF, will support smart specialisation strategies addressing priorities set out in the CSF and based on the assessment of the regional/local situation. This should provide a 'stairway to excellence', and lead over time to a higher number of excellent researchers and innovators from the regions (notably the convergence regions) being able to establish programmes fully aligned with the CSF, but also to strengthen the capacity of all regions to make full use of their innovation potential. (str. 86) CSF = Common Strategic Framework = obecná směrnice pro 2014-20

Jinými slovy, EK tady předpokládá, že v regionech budou vznikat zdola nahoru „dobře vychytané“ (dejte jiné české slovo pro smart!) strategie, založené na vyhodnocení místních specifik. Ty povedou během času k většímu počtu inovací atd., především v regionech konvergence. No ale právě to mezisektorové reg. partnerství je schopno dát dohromady potřebné kapacity pro vznik těchto strategií a inovací!

Z toho všeho je vidět užitek regionálních partnerství a jde tedy o to, zda se v ČR také využijí. A jestli u jejich vzniku budou MAS.

♠ ♠ ♠


A ještě několik pasáží z jiných dokumentů a akcí. Podívejte se na výsledky významné dubnové konference (nebyl tam někdo z NS MAS, pořádali to za Děčínem…), která nás prostě musí zajímat – současně se stanovisky lidí z Evr. komise:

„From 27 – 29 April 2011, the second conference of LINC (LEADER Inspired Network Community) took place in Bad Schandau (Sachsen, Germany). At the LINC conference, representatives of Local Action Groups (LAGs), stakeholders in rural development and for the first time also representatives from the European Network for Rural Development and the European Commission were present in this vibrant cooperation and networking event.
The main ideas of the European Commission’s plans for the future LEADER programme which were presented by Rob Peters, Head of the European Commission’s Unit “European Network for Rural Development and Monitoring of Rural Development”. The Commission expects initiatives and projects at sub-regional level to be crucial in achieving smart, sustainable and inclusive growth.” Česky aspoň poslední větu: “Evropská komise pokládá iniciativy a projekty na subregionální úrovni za zásadní pro dosažení „chytrého“, udržitelného a inkluzivního růstu.“ (ty tři slova vám zcela nepřeložím, ale jsou to zcela zásadní, klíčové cíle pro celé období 2014-20!!).
“The relevant legislative proposal is expected to be adopted by the Commission in autumn 2011 along with all other CAP post 2013 proposals. In this framework, LEADER is considered to become the main development instrument at sub-regional level and the Commission even plans to grant EU priority status to sub-regional development.” - Čili to, co říkám pořád: v říjnu vyleze dokument, na který ovšem už musíme být připraveni, protože ČR začne okamžitě jej rozpracovávat a od jistého okamžiku už nebude cesta zpět…
A teď pár jejich plánů a srovnejte si to s tou otázkou D:
The Commission’s plans for the next programming period 2014-2020 include the following key proposals:
• Shared strategic framework and management of different EU funds at Commission and Member States’ level, including a strategic framework and guidelines for sub-regional and local development.
• More, but not too prescriptive, guidance to EU member states for the effective implementation of LEADER. Member states will have to choose areas eligible for LEADER. There will be a lead fund for every local action group (these can be four: ESF, ERDF, EFF, EAFRD). The financial base will be broadened.
• …
• More flexibility and orientation towards innovation and local governance. Local Development Strategies will be the main tool to meet these objectives at sub-regional level.
• Increased operational freedom for Local Action Groups (LAGs). This should be ensured by a clearer distribution of tasks between managing authorities and LAGs, with more private sector participation and various forms of public–private partnerships.
• More funds for animation and capacity building (also to set up a local development strategies, i.e. in the run-up time).
• Strengthening of rural-urban links.
The Commission expects that not all components of its ambitious plans will be unanimously supported by the Member States and therefore calls for vital support from rural development and LEADER stakeholders to carry the proposals through the negotiations of the upcoming legislative process.”
To je bomba, co? Podobně mohu citovat Michaela Dowera, který sleduje debatu kolem spol. zem. politiky v Bruselu. Tak třeba píše (viz http://www.arc2020.eu/front/2011/04/rural-development-and-the-linking-of-eu-funds) o tvůrcích této koncepce v Evr. komisi:
“…They envisage the setting up of sub-regional partnerships in all areas, whether urban or rural, which need significant developmental effort. These would incorporate the LEADER principles, but would have a wider and more flexible scope than most LEADER groups now have. Each partnership would draw up a local development strategy for its area, on an integrated basis, i.e. covering as appropriate the scope of all four Funds, linked to the national strategies and operational programmes. In implementing the local strategy, the partnership would then be able to call down funds from whichever of the four EU funds or related national funds were appropriate. The rules for deployment of the different EU funds would be harmonised....” Jen poznamenávám, že jsem neudělal o moc víc, než přeložil tyto a podobné závěry do češtiny a formuloval jako dotazy pro MAS…
Podobně si můžete najít tyto úvahy ve vystoupeních Pedra Broseie z DG Agri a dalších lidí. Prosím také, abyste sledovali stanoviska ELARD, což je jak víte celoevropské sdružení místních akčních skupin. – Prostě, udělejte si sami závěr, jestli teď je ta doba, kdy je dobré se zajímat o příští období a zvažovat všechny eventuality, o kterých se jedná. Včetně subregionálních partnerství, včetně těch měst, včetně využití ostatních fondů EU. Zavřít oči, nadávat a „protestovat“ anebo zatracovat zprostředkovatele informací je cesta do pryč.

Vaše reakce, stanoviska a návrhy uvítám na evaluace@tima-liberec.cz.
Oldřich Čepelka, Tima Liberec
19. 8. 2011


Autor: Věra Kratochvílová | vloženo: 02.03.2011 | 13:46:21 | IP : 80.82.144.229

Vážené kolegyně a kolegové,
od zástupce Výstaviště České Budějovice jsme dostali následující upozornění:

Vážení obchodní partneři,
v nedávné době byly na adresy vystavovatelů, registrovaných na našich výstavách a zveřejněných na našich webových stránkách, rozeslány nabídky vydavatelství CONSTRUCT DATA VERLAG AG, které nabízí uveřejnění prezentace (inzerce), popřípadě aktualizaci údajů o firmě, v publikaci „FAIR – Guide“ (www.fairguide.com).
Letošní aktualizovaná verze podvodných nabídek se týká katalogu EXPO Guide a je zastírána společností působící v Mexiku. Jedná se o anglicky psaný dopis a formulář s předvyplněnými údaji, vzbuzující dojem, že se jedná o materiál rozeslaný společností Výstaviště a.s.a je spojený s některou z našich výstav. Podpisem formuláře se zavazujete k placené prezentaci v adresáři Expo-Guide po dobu 3 let v částce 1 181 EUR/rok.
Ujišťujeme Vás, že s touto firmou a adresářem nemáme nic společného a od této aktivity se plně distancujeme.

Ing. Michaela Bébrová
Vedoucí útvaru výstav
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523
370 21 České Budějovice
Tel.: +420 387 714 207
Mob: +420 602 643 514
Autor: Věra Kratochvílová | vloženo: 02.03.2011 | 13:45:39 | IP : 80.82.144.229

Vážení kolegyně a kolegové,
od zástupce Výstaviště České Budějovice jsme dostali následující upozornění:

Vážení obchodní partneři,
v nedávné době byly na adresy vystavovatelů, registrovaných na našich výstavách a zveřejněných na našich webových stránkách, rozeslány nabídky vydavatelství CONSTRUCT DATA VERLAG AG, které nabízí uveřejnění prezentace (inzerce), popřípadě aktualizaci údajů o firmě, v publikaci „FAIR – Guide“ (www.fairguide.com).
Letošní aktualizovaná verze podvodných nabídek se týká katalogu EXPO Guide a je zastírána společností působící v Mexiku. Jedná se o anglicky psaný dopis a formulář s předvyplněnými údaji, vzbuzující dojem, že se jedná o materiál rozeslaný společností Výstaviště a.s.a je spojený s některou z našich výstav. Podpisem formuláře se zavazujete k placené prezentaci v adresáři Expo-Guide po dobu 3 let v částce 1 181 EUR/rok.
Ujišťujeme Vás, že s touto firmou a adresářem nemáme nic společného a od této aktivity se plně distancujeme.

Ing. Michaela Bébrová
Vedoucí útvaru výstav
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523
370 21 České Budějovice
Tel.: +420 387 714 207
Mob: +420 602 643 514
Autor: Michala Borečková | vloženo: 29.04.2010 | 14:26:44 | IP : 195.113.166.136

Chtěla bych poprosit o zaslání vzoru jmenovacího dekretu pro osoby z MAS, která se chce do NS MAS přihlásit.
Děkuji a přeji Vám pěkný den.

Michala Borečková, MAS Světovina o.p.s.
Autor: Hana Vrbovcová | vloženo: 11.03.2010 | 10:27:51 | IP : 93.99.128.224

opravdu se kontakt nezobrazuje
vrbovcova@posemberi.cz
Autor: Hana Vrbovcová | vloženo: 11.03.2010 | 10:25:34 | IP : 93.99.128.224

Dobrý den,
pro plánovaný projekt spolupráce "Zprůchodňování původních cest" hledáme partnerské město (oblast) k okolí Českého Brodu. Nejlépe s obdobnými výchozími podmínkami - sadařská, zemědělská oblast se zrušenými (zaoranými) cestami, spojnicemi pro pěší (příp. cyklisty) s okolními obcemi a přírodou.
Vítáme též podněty ze zkušenosti obdobné zahraniční spolupráce.
Předem děkuji za všechny informace,
Hana Vrbovcová
Region Pošembeří
Autor: Věra Kratochvílová | vloženo: 20.11.2009 | 09:55:47 | IP : 94.229.94.1

Zjišťuji, že se nezobrazuje kontakt tedy: kratochvilova@pobeskydi.cz.

Autor: Věra Kratochvílová | vloženo: 20.11.2009 | 08:29:01 | IP : 94.229.94.1

Vážená paní Pošíková, kolegyně, kolegové,
v pracovní skupině Regiony na Národní konferenci v Holešově jste se zmínila o Vašem nevyhovujícím cestovním příkaze. Náš cestovní příkaz RO SZIF Opava akceptuje. Kdo budete mít zájem, pošlu soubor v excelu s vysvětlivkami.
Z Třanovic Vás všechny zdraví a přeje mnoho úspěchů
Věra Kratochvílová


Autor: Petr Sušanka | vloženo: 16.08.2009 | 16:35:26 | IP : 217.117.218.57

Na titulní straně máte nejspíše pravé menu napsané rozdílným fontem, který není v základním baličku M. OFFICE 2007. Tím pádem nemůžeme titulní stranu vytisknout.

Odpověď
Dobrý den,
na celém webu jsou použita pouze dvě základní aktivní písma, a to Arial a Verdana, prastaré fonty od dob Windows 98. Testoval jsem dnes web znovu v prohlížečích IE 7,8, Firefox 3,5+ a Chrome 2,0+ a ve všech je to v pořádku včetně tisku titulní i jakékoliv jiné strany.
Zkuste daný tisk i na jiném počítači a pokud bude problém stejný, napište mi na email webmaster@nsmascr.cz nebo zavolejte 608 137 088, určitě to společně vyřešíme.
S pozdravem
Václav Jokl, webmaster

Autor: Eduard Jedlička | vloženo: 28.04.2009 | 11:56:17 | IP : 213.250.245.61

Na stránkách NS MAS visí chybný seznam podpořených MAS ve II. kole - nahraďte správným s vybranými 32+ (nikoliv 10 náhradníky a zbytek jako nevybranými - jde zřejmě o původní návrh, který nebyl ministrem přijat).

Odpověď
Oprava provedena, děkujeme za upozornění.